Monthly Archives: October 2010

Win32 Programs In VS2005

Win32-Programs By Ashutosh Bhagwat ashubhagwat2000@gmail.com

Posted in Information | Tagged , , | Comments Off on Win32 Programs In VS2005

Log of COM Aggregation Program

Client calling CoCreateInstance… Outer Component’s DLL is ATTACHED. DllGetClassObject(). CSumSubtractClassFactory::CTOR(). CSumSubtractClassFactory::QueryInterface(). CSumSubtractClassFactory::AddRef(). CSumSubtractClassFactory::Release(). CSumSubtractClassFactory::CreateInstance(). CSumSubtract::CTOR(). CSumSubtractClassFactory::CreateInstance(): Calling pCSumSubtract->InitializeInnerComponent. CSumSubtract::InitializeInnerComponent(): Calling CoCreateInstance with CLSID_MultiplicationDivision. Inner Component’s DLL is ATTACHED. DllGetClassObject():. CMultiplicationDivisionClassFactory::CTOR() CMultiplicationDivisionClassFactory::QueryInterface() CMultiplicationDivisionClassFactory::AddRef() CMultiplicationDivisionClassFactory::Release() CMultiplicationDivisionClassFactory::CreateInstance(): pUnkOUter Not NULL CMultiplicationDivision: CTOR:. CMultiplicationDivision: … Continue reading

Posted in Information | Tagged , , , | Comments Off on Log of COM Aggregation Program

गोखले सरांसाठी”च”

डॉ. विजय गोखले सर…. ज्योतिष, वैद्यकशास्त्र आणि संगणक- शास्त्र ही तीनही क्षेत्रे पादाक्रांत केलेले एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व !!! त्यांच्या विषयी “आहेत बहु, होतीलही बहु परि या सम हा ” ही उक्ती लागू पडते. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचे कार्य केवळ शिकवण्यापुरते मर्यादित … Continue reading

Posted in Information | Tagged , , , | Comments Off on गोखले सरांसाठी”च”